Lei Wulong

Character: Lei Wulong

Series: Tekken 5