Karin - School uniform

Character: Karin - School uniform

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den