Kaneda Shotaro

Character: Kaneda Shotaro

Series: Akira