Ito Keita

Character: Ito Keita

Series: Gakuen Heaven