Hoshino Tetsuro

Character: Hoshino Tetsuro

Series: Galaxy Express 999