Hio Shizuka

Character: Hio Shizuka

Series: Vampire Knight