High school naruto

Character: High school naruto

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den