Hatake Kakashi (Gakuen)

Character: Hatake Kakashi (Gakuen)

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den