Deidara

Character: Deidara

Series: Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den