Chidori Yoshino

Character: Chidori Yoshino

Series: Persona 3