Captain Kisuke Urahara

Character: Captain Kisuke Urahara

Series: Bleach