sexy no jutsu Pip Bernadotte

(Naruto version) XD Hellsing (original)

@Bokviki