Ryomou Shimei

Ryomou, nurse figure variant, from Ikki Tousen.

@4ng31