Chang An Huan Ye - I

A close encounter...

@Hexlord