The Vampire Diaries

Shusha as Katherine Me as Caroline Sasha as Elena Fedya as Damon

@MiyorI