x: subaru & kamui

x/1999. sumeragi subaru, shiro kamui. satsuki 1-off & nataku

@natsukoarts