Vision of Escaflowne

Progress, Anime Boston 2010, Connecticon 2010, Anime Boston 2011

@Syagria