Private Photoshoot: Psylocke from X-Men

Cosplayer: psylocke

@ZiggyB