Marie Mjolnir & Yumi Azusa (Soul Eater)

Marie - Sonoko Yumi - Yuriko

@Mitsuno Sonoko