FLCL

Anime Boston 2007, Anime USA 2007, Anime Boston 2008

@Syagria