Toradora!

Taiga Aisaka - Nia Kushieda Minori - Minorin Ami Kawashima - Miyori (me) Photographed by Vimba

@MiyorI