Naoto Shirogane

Shin Megami Tensei: Persona 4

@CrystalNeko