Fujiwara no Sai from Hikaru no Go

Sai photoshoot

@supergeekgirl