Anime STL 07

Pictures taken at Anime STL 07

@Mephosto_Waltz