Sabaku no Temari

Temari from Naruto Shippuuden.

@BakaRinoa