Vocaloid/Imitation black Kaito

Me as Kaito; photos by Genjuro

@Sorano_Suzu