Marie Antoinette - Rose of Versailles (Takarazuka 2001)

Goran nasai, goran nasai....Berusaiyu no Bara!

@Pantsu_chan