Zenkaikon 2011

Photos from 2011 Zenkaikon in King of Prussia

@lithe-fider